Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Oprostitve za nosilce kmetijske dejavnosti pod nekaterimi pogoji

Nosilci kmetijske dejavnosti so pod nekaterimi pogoji upravičeni do:

1. oprostitve plačevanja okoljske dajatve za obremenjevanje voda
Nosilci kmetijske dejavnosti, ki uporabljate vodo iz javnega vodovodnega sistema, lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna. Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število članov gospodinjstva pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Poraba vode za obračun kmetijske dejavnosti
pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo obrazca Zahtevek za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje voda (JGS -04), ki ga najdete na spletni strani Obrazci - Odtok ali www.cankova.si ali ga dobite na Občini Cankova.

Skupaj z izpolnjeno in podpisano vlogo nam pošljete še naslednjo dokumentacijo: • dokazilo o številu prijavljenih oseb v gospodinjstvu, • potrdilo o lastništvu oz. najemu površin, ki zagotavljajo, da je možna uporaba gnojevke skladno s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla in se uporablja za gnojilo v kmetijstvu, • odločbo, da se stranka šteje za kmeta v smislu določb Zakona o kmetijskih zemljiščih, • ugotoviti oz. dokazati, da se gnojnične jame, v katerih se gnojevka zbira, vodo neprepustne, in se gnojevka iz njih ne sme razlivati po terenu ali v tla, • ugotoviti oz. dokazati, da je objekt za zbiranje gnojevke legalen, torej če ima vsa potrebna dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov. Lahko predložite pozitivno potrdilo kmetijsko svetovalne službe, ki vsebuje vse zgoraj navedene elemente. Dolžnost uporabnika javne službe je, da v primeru spremembe v kmetovanju in uporabi blata obvestiti podjetje Komunala Odtok d.o.o. kot izvajalca javne službe v roku 15 dni od nastale spremembe. Prav tako ste si v primeru sprememb v zakonodaji dolžni sami ponovno urediti vaš status.

2. oprostitve plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za tiste nosilce kmetijske dejavnosti, ki greznično goščo mešajo z gnojevko iz hleva

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) nalaga lastniku male komunalne čistilne naprave oz. obstoječe pretočne greznice prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta pri izvajalcu javne službe skladno s 17. in 28. ter 44. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015). Greznično goščo oz. blato iz MKČN mora izvajalec odpeljati na ČN. Kot uporabnik javne službe lahko v primeru, da greznično goščo mešate z gnojevko iz hleva, vložite zahtevo o uveljavljanju oprostitve izvajanja obveznih praznitev črpanja blata s strani javne službe. Tako je potrebno izvajalcu javne službe dostavit naslednjo dokumentacijo: • najmanj pozitivno potrdilo kmetijsko svetovalne službe, • lastnoročno pisno izjavo stranke o izpolnjevanju pogojev s področja okoljske in kmetijske zakonodaje, • izjavo z navedenimi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 62/2008) v svojem 8. členu pod poglavje IV. UPORABA OBDELANEGA BLATA V KMETIJSTVU 8. člen (prepovedi uporabe obdelanega blata v kmetijstvu) opredeljuje: Uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu je prepovedana, razen za blato, ki: • je oddano izvajalcu občinske gospodarske javne službe varstva okolja v skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in je obdelano v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali • nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) v 17. členu 5. odstavek dovoljuje izjeme in sicer.

Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek 17. člena je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če: • gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, • lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Dodatne informacije in obrazce lahko dobite na Občini Cankova ali pri podjetju Komunala Odtok d.o.o. 

 

Obrazci:

OSK-JGS-04_Zahtevek-za-oprostitev-plačevanja-okoljske-dajatve-za-obremenjevanje-voda.pdf (odtok.si)

OSK-JGS-05_Zahtevek-za-oprostitev-plačila-storitve-praznjenja-grezničnih-gošč-oz.-blata-iz-MKČN.pdf (odtok.si)

OSK-JGS-06_Izjava-o-praznjenju-greznic-in-blata-iz-MKČN-in-mešanja-z-gnojnico.pdf (odtok.si)

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več