Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Medobčinska inšpekcija

Medobčinska inšpekcija in redarstvo
Tešanovci 31
9226 Moravske Toplice
T: 02/538-10-36
F: 02/538-10-36
E: medobcinska.inspekcija@siol.net

Inšpektorji:
Damir JOŠAR, gsm: 051-631-081
Jani BOGDAN, gsm: 051-631-082
Tibor KUHAR, gsm: 051-631-083
Medobčinska inšpekcija in redarstvo, ki deluje od 03.12.2007, opravlja naloge občinske inšpekcije in redarstva na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, na naslednjih področjih:


 1. oskrba s pitno vodo,

 2. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,

 3. ravnanje s komunalnimi odpadki,

 4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 5. javna snaga in čiščenje javnih površin,

 6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

 7. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,

 8. urejanje in vzdrževanje pokopališč,

 9. pokopališka in pogrebna dejavnost,

 10. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,

 11. urejanje, vzdrževanje in upravljanje tržnic in plakatnih mest – oglaševanje in plakatiranje,

 12. urejanje javnih parkirišč,

 13. javna razsvetljava v naseljih,

 14. promet v naseljih in parkiranje

 15. komunalne takse,

 16. turistične takse,

 17. zimska služba,

 18. javni red in mir,

 19. naravna in kulturna dediščina,

 20. ter druga področja, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.

Opozorilo: lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru – UPB1 (Ur.l.RS, št. 43/2007) in se kaznuje z globo 500,00 €.
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost: • opozoriti kršitelja,

 • ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,

 • voditi postopek zaradi prekrška,

 • izreči globo,

 • predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in

 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen.

 

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost: • opozoriti kršitelja

 • pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju,

 • podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu in

 • o tem poročati županu občine.

 

Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju: • omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,

 • omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in

 • posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.
Prijavo kršitev je možno vložiti na sedežu Medobčinske inšpekcije in redarstva, po pošti, po faksu ter na sedežu Občine Cankova - pisno.Obrazec za prijavo najdete TUKAJ!

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija