Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Socialno varstvo

SOCIALNO  VARSTVO

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 Murska Sobota
Tel.: 02/535-11-40
Fax: 02/535-11-70
I: www.csd-ms.si

Uradne ure:

ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
petek 8.00 – 12.00

 


 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

Kdo se lahko zavaruje?
Kot občan se lahko zavaruje brezposelna oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, katera nima lastnih prihodkov ali osebe, ki so jo dolžne preživljati in po kateri bi lahko bila osnovno zavarovana. Taki osebi plačuje prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje občina v kateri ima stalno bivališče.
Center za socialno delo Murska Sobota opravlja dela in naloge zdravstvenega zavarovanja za vse občine v UE Murska Sobota, razen Rogašovci in Tišina.

Priložena dokumentacija
Za sklenitev zdravstvenega zavarovanja kot občan mora oseba predložiti:

 • potrdilo o brezposelnosti
 • potrdilo o višini katastrskega dohodka
 • potrdilo o stalnem bivališču in družinskih članih ter
 • soglasje občine Gornji Petrovci, Kuzma, Šalovci, Cankova, Grad in Hodoš.


 

 

PRVA SOCIALNA POMOČ
Komu je namenjena?

 • vsakemu, ki prvič pride na CSD v svoji stiski,
 • vsakemu, ki je že v obravnavi, pa ima novo težavo in
 • vsem tistim, ki ne vedo kam s svojo težavo.

Namen storitve
Je, da uporabnik ob pomoči strokovnega delavca:

 • prepozna in opredeli stisko ali težavo,
 • oceni možne rešitve,
 • se seznani z možnimi storitvami, dajatvami, obveznostmi,
 • se mu predstavi mrežo in programe izvajalcev, ki mu lahko nudijo pomoč.

 


 

OSEBNA POMOČ
Izvaja se v obliki: svetovanja, vodenja, urejanja.
Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na telefonski številki:
02 535 11 40 in spletni strani: www.csd-ms.si


 

POMOČ DRUŽINI ZA DOM
Obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroka ter usposabljanje družine za opravljanje vsakdanje vloge.
Vsa dodatna pojasnila in vse dodatne informacije dobite na telefonskih številkah:
02 535 11 64 – Tanja Lang
02 535 11 68 – Erna Fišinger
02 535 11 65 – Polonca Felicijan

 


 

SOCIALNA OSKRBA POMOČ NA DOMU
Pomagali vam bomo pri gospodinjskih opravilih, z nabavo osnovnih živil ali s pripravo toplega obroka, postiljanjem, umivanjem in še pri marsičem drugem.
Vodja pomoči na domu:
Vlasta Glavač, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 02 535 11 63

 


 

SOCIALNO-PEDAGOŠKA POMOČ DRUŽINI
INTEGRIRANA POMOČ DRUŽINI
Ukvarjanje z otroki in starši.
Izvajanje programov:

 • na domu družine,
 • programa se izvajata eno leto,
 • o sodelovanju se podpiše s starši dogovor.

Kontaktna številka:
Tel.: 02 535 11 40

 


 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.
Vrste štipendij:

 • državne
 • kadrovske
 • Zoisove
 • Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter
 • Štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti.
  Do državne štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje in osebe s statusom študenta oziroma študentke ter udeleženci oziroma udeleženke izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje, določene v zakunu.

Štipendist je dolžan štipenditorju v 8 dneh od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako tako spremembo.
Štipendist je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ne zaključi uspešno, ali če pridobi štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov.
Te pravice upravičenci uveljavljajo v centru za socialno delo.


 

STARŠEVSKO VARSTVO

 • starševski dopust
 • starševsko nadomestilo
 • pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
 • plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok

Te pravice upravičenci uveljavljajo v centru za socialno delo.


 

DRUŽINSKI PREJEMKI

 • starševski dodatek
 • pomoč ob rojstvu otroka
 • otroški dodatek
 • dodatek za veliko družino
 • dodatek za nego otroka
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek

Pravico do družinskih prejemkov uveljavite na centru za socialno delo v kraju, kjer imate stalno prebivališče, vložite predpisane obrazce-priloge, ki jim predložite potrebna dokazila.

 


 

DENARNA SOCIALNA POMOČ
Je namenjena vsem, ki:

 • nimate sredstev za preživljanje,
 • nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetje,
 • aktivno rešujete svojo socialno problematiko in
 • ste državljan RS in imate tu stalno prebivališče ali
 • ste tujec in imate dovoljenje za stalno prebivanje v RS in v njej tudi prebivate.

Višine denarne socialne pomoči:
Znašajo od 01. 08. 2009:

 • 226,97EUR za samsko osebo
 • 226,80EUR za prvo odraslo osebo v družini
 • 158,76EUR za vsako naslednjo odraslo osebo v družini
 • 68,04EUR za otroka
 • 68,04EUR znaša dodatek za enoroditeljsko družino

Denarna socialna pomoč se vsako leto februarja uskladi z rastjo življenskih stroškov.
Pravico do denarne socialne pomoči uveljavljate na krajevno pristojnem centru za socialno delo, na posebnem obrazcu, ki ga dobite.
O upravičenosti do denarne socialne pomoči izda center odločbo.


 

VARSTVO OTROK, MLADOSTNIKOV IN DRUŽINE

 • očetovstvo in preživnine
 • zakonsko in družinsko svetovanje
 • skrbništvo nad mladoletnimi
 • rejništvo
 • posvojitve
 • mladostniki

Te pravice upravičenci uveljavljajo v centru za socialno delo.


 

VARSTVO ODRASLIH

 • izbira družinskega pomočnika
 • skrbništvo nad odraslimi
 • pomoč zasvojenim osebam
 • pokazenska pomoč
 • varstvo starejših oseb

Te pravice upravičenci uveljavljajo v centru za socialno delo.


 

KRIZNI CENTER ZA MLADE
Hiša, kamor se zatečeš, ko imaš problem, ko rabiš nekoga, da ti prisluhne. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom v starosti med 7. in 18. letom, ki se znajdejo v stiski ali imajo težave v odraščanju in so iz pomurske regije.

KRIZNI CENTER ZA MLADE
Lendavska ulica 15a
9000 MURSKA SOBOTA
Tel.: 02 534 85 82

 

PREVENTIVNI IN DRUGI RAZVOJNI PROGRAMI

 • socialno-pedagoška pomoč družini
 • telefon za otroke in mladostnike
 • gremo na morje!
 • Socializacija romskih otrok
 • Integrirana pomoč družinam

Te pravice upravičenci uveljavljajo v centru za socialno delo. 

Koledar prireditev