Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Kmetijstvo

Območje naše občine je pretežno kmetijsko, saj je do nedavna od te panoge živela dobra tretjina prebivalstva. Velika razdrobljenost in majhna posestna struktura kmetij pogojuje nizko produktivnost, tako da mali kmetje, ki so v preteklosti krojili goričko kmetijstvo počasi izumirajo, prevzema pa ga nekaj večjih družinskih kmetij.

Geografsko se občina deli na kmetijsko intenzivni ravninski del, ki omogoča pridelavo kvalitetnih poljščin in krme za potrebe živinoreje ter na gričevnati del, ki nudi ugodne pogoje za sadjarstvo in vinogradništvo. Dobro četrtino skupne površine občine pa pokrivajo gozdovi.

Žal pa je precej zamrlo zadružništvo, kot oblika združevanja kmetov. Nekdanjo Kmetijsko zadrugo Ledavski dol, ki je združevala kmete iz 26 vasi, je zaradi čedalje slabšega splošnega položaja v kmetijstvu prevzela Kmetijska zadruga Lenart, kamor pa je vključeno le majhno število kmetov. Deloma so kmetje vključeni še v Pomursko mlekarsko zadrugo Murska Sobota, Govedorejsko društvo Cankova, Čebelarsko društvo.

Tako danes največjo oporo kmetu (strokovno, ne pa tudi tržno) nudi Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota in Kmetijsko svetovalna služba Cankova, ki deluje v njihovi sestavi. V okviru svoje dejavnosti nudijo kmetu strokovno pomoč, pomoč pri izdelavi načrtov, vlog na razpise, organizirajo izobraževanja, prireditve, oglede kmetij z dobro prakso doma in v tujini.

Ker predstavlja kmetijstvo za samo občino velik pomen, namenjamo v proračunih sredstva za njegov razvoj. Sredstva se dodeljujejo kmetom na osnovi objavljenih javnih razpisov in prejetih vlog, ki jih obravnava Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Javni razpis se objavi vsako leto na osnovi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za programsko obdobje 2015–2020 po sprejetju proračuna za tekoče leto, in sicer v pomladnih mesecih.

Razpis je objavljen TUKAJ!

 

 

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev