Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Občinski svet

Občinski svet Občine Cankova šteje 11 članov, ki se volijo po večinskem sistemu. Vasi Cankova in Gerlinci štejeta po dva, ostale vasi (6) pa po enega predstavnika. Svojega predstavnika v Občinskem svetu imajo tudi Romi.


Občinski svet je predstavniški organ občine in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

  • sprejema statut občine,
  • sprejema odloke in druge občinske akte,
  • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
  • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
  • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
  • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno,
  • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
  • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Fotogalerija