Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78
E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si
Občina Cankova - Facebook

Uradne ure Občine Cankova

Ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
Torek: od 8.00 do 14.00 ure
Sreda: od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek: /
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

O odpadkih

Dolžnost vsakega občana oz. državljana je, da z odpadki ravna gospodarno, kar pomeni da zmanjšuje samo količino ter odpadke ločeno zbira.
Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini je podrobneje določeno z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova (Ur.l.RS št. 12/2007 z dne 12.02.2007). Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cankova je podjetje Saubermacher & Komunala d.d. iz Murske Sobote, ki odvaža odpadke in ločeno zbrane frakcije na deponijo v Puconce oz. ostalim odjemalcem ločeno zbranih frakcij.

Z Odlokom je med drugim določeno da:

 • je uporaba storitev javne službe obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine Cankova in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki,
 • povzročitelji komunalnih odpadkov (vsak prebivalec oz. vsak, ki opravlja dejavnost) so dolžni s komunalnimi odpadki ravnati tako, da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu javne službe čim več ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov, 
 • povzročitelji v primeru potreb sami zamenjajo velikost zabojnika oz. si sami zagotovijo zadostno število vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
 • je v zabojnike in vrečke prepovedano odložiti nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju,
 • je strogo prepovedana opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov,
 • se za prekrške povzročitelja kaznuje z globo 400,00 € kot fizično osebo in z globo 1.400,00 € kot pravno osebo.


Frekvence odvozov:

 • ekološki otoki 26x,
 • ostali odpadki 17x,
 • kosovni 1x na klic - 2 m3,
 • posebni odpadki 2x letno in
 • rumena vreča 13x.

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Informacije o delovnem času Krajevnega urada Cankova dobite pri

matičarki Majdi Makovec - (02) 513-12-74

ali na Občini Cankova - (02) 540-93-70.


Preberi več